Το υδρομεταλλουργικό έργο της Σκουριώτισσας αποτελεί φυσική εξέλιξη των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων της περιοχής και ιδιαίτερα της μονάδας παραγωγής ιζημάτων χαλκού που προηγήθηκε.

Η αρχική ιδέα για τη δημιουργία του έργου με τη μορφή που έχει σήμερα, κατετέθη το 1986, μόλις είχε καθιερωθεί διεθνώς η νέα τεχνολογία της υδρομεταλλουργίας του χαλκού. Ακολούθησαν πολύχρονες έρευνες, τόσο για την επιβεβαίωση και αύξηση των αποθεμάτων των κοιτασμάτων της περιοχής, όσο και για την αριστοποίηση της τεχνικής της εκχύλισης και της ηλεκτρόλυσης.

Η HCM εισάγοντας πρώτη σ΄ ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό χώρο την τεχνολογία Εκχύλισης σε σωρούς – Χημικής επεξεργασίας κυοφορούντος διαλύματος – Ηλεκτρόλυσης (Heap Leaching – Solvent Extraction – Electrowinning) παράγει ως προϊόν καθόδους καθαρού χαλκού, πολλαπλασιάζοντας έτσι την προστιθέμενη αξία του ορυκτού πλούτου που εξορύσσει.