ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία αναλαμβάνει πάγια δέσμευση να διατηρήσει σε ισορροπία την οικονομική της ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για το σκοπό αυτό επιδιώκει να εξασφαλίσει μέσα από όλες τις διαδικασίες παραγωγής που εφαρμόζει, ότι το προσωπικό, τόσο της Εταιρείας όσο και των εργολάβων της, δίνει την απαιτούμενη προσοχή στη διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας, στην προστασία της ατμόσφαιρας, του εδάφους, των υδάτινων πόρων και της ιστορικής κληρονομίας και αποφεύγει ενέργειες που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Για την εκπλήρωση των πιο πάνω δεσμεύσεων της, η Εταιρεία συμμορφώνεται και θα συνεχίσει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις ευαισθησίες που υπάρχουν στο θέμα αυτό και έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους:  

  • Δημιουργία ενδοϋπηρεσιακών περιβαλλοντικών κανονισμών.
  • Συμπερίληψη Περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά το σχεδιασμό και λήψη λειτουργικών αποφάσεων.
  • Εκτίμηση, έλεγχο και επίβλεψη της απόδοσης της Περιβαλλοντικής της πολιτικής και της αποδοτικότητας των μέτρων προστασίας που παίρνει.
  • Αποκατάσταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της.
  • Προαγωγή της περιβαλλοντικής συνείδησης μεταξύ όλων των εργαζομένων.
  • Μέσα στα πλαίσια των ως άνω αρχών, η Εταιρεία προέβηκε στην συγγραφή και έκδοση έργου με αντικείμενο την καταγραφή, κατάταξη, φωτογράφηση και περιγραφή του πλούτου της χλωρίδας εντός της Μεταλλευτικής Μίσθωσης της Σκουριώτισσας. Επίσης, σε συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια, έλαβε μέρος σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ειδικότερα την εφαρμογή της απορρύπανσης του εδάφους με τη χρήση φυτών.